Podmienky ochrany osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté údaje Kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Marek Búry - LUMAWEB, so sídlom Ulica Fraňa Kráľa 868/42 96681 Žarnovica, Slovenská republika, IČO: 51311542, DIČ: 123692064 - poskytovateľ služieb na webovej stránke  www.gravirmajster.sk, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Predávajúci rešpektuje súkromie Kupujúceho. Aby Predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby, je potrebné poznať niektoré údaje Kupujúceho. Údaje o Kupujúcom sú chránené pred zneužitím a Predávajúci zaručuje, že nikdy neposkytne tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o objednávkach Kupujúceho. K týmto údajom má prístup výlučne Predávajúci v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.gravirmajster.sk Kupujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu  5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa všeobecných obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Žarnovici, dňa 22.12.2022